Rožnov pod Radhoštěm

Zuberská 2606

Volejte nám

+420 571 653 409

Napište nám

tmtglass@volny.cz

Všeobecné obchodní podmínky

(dále je VOP)

upravující dodávku zboží na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností TMT-GLASS, s.r.o., IČ 60776285, DIČ CZ60776285, se sídlem Zuberská 2606, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen prodávající) a kupujícím.

1. Úvodní ustanovení.

Prodávající obsahem tohoto materiálu zveřejňuje a deklaruje podmínky, za kterých provádí dodávku zboží kupujícím, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím písemně dojednáno jinak.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Dodávka zboží se děje na základě uzavřené kupní smlouvy (dále KS) mezi prodávajícím a kupujícím. K uzavření jednotlivé KS postačuje faxová nebo elektronická podoba návrhu KS (dále jen objednávka), podepsaná pověřenou osobou kupujícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky (uzavření kupní smlouvy) na základě objednávky kupujícího neobsahující všechny základní níže uvedené náležitosti.

3. Objednávka

Základní náležitosti objednávky:

 1. specifikace kupujícího daná názvem objednatele, sídlem a IČ,
 2. jednoznačným způsobem specifikovaný výčet objednaného zboží, co do druhu a počtu, termín dodání, způsob balení

4. Změny kupní smlouvy

 1. Změny v uzavřené kupní smlouvě lze přijímat pouze stejným způsobem a postupem jako při uzavření kupní smlouvy.
 2. Pokud kupující trvá na změně parametrů zboží, které je již ve výrobě a je v rozpracovaném stavu (např. je již nařezané sklo), je možné tuto změnu provést jen v případě, že kupující se zaváže uhradit v plné výši více náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto změnou.
 3. V případě přijetí změny KS je prodávající oprávněn jednostranně odpovídajícím způsobem upravit dodací termín zboží. O této skutečnosti je povinen bez zbytečných odkladů informovat kupujícího.

5. Zboží

Zbožím se rozumí zejména výrobky z plochého skla, přířez na míru, izolační skla nebo výrobky, na jejichž dodávce a ceně se prodávající a kupující individuálně dohodli.

6. Kupní cena zboží

 1. Kupní cena zboží vychází ze základního ceníku prodávajícího. Prodávající se může dohodnout s konkrétním kupujícím na Individuálním ceníku. Pokud nelze určit cenu zboží podle základního nebo individuálního ceníku, kupní cena se sjednává dohodou.
 2. Kupní cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, v ceně nejsou rovněž započítána žádná cla, daně, příp. celní a jiné poplatky placené na nebo mimo území České republiky.

7. Platební podmínky

 1. Kupující platí kupní cenu podle dohodnutých platebních podmínek, tj. zaplacení celkové ceny dodaného zboží hotově nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v účetním dokladu.
 2. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu nejpozději dodáním zboží, pokud není v konkrétní kupní smlouvě, Individuálním ceníku nebo ve VOP stanoveno jinak.
 3. Kupující hradí kupní cenu včas, tj. ve sjednané lhůtě splatnosti uvedené na účetním dokladu prodávajícího, v plné výši a bez jakékoliv srážky. Lhůta splatnosti pro úhradu kupní ceny zboží při platbě na fakturu je stanovena na 10 dnů od dodání zboží, pokud není mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuta jiná lhůta. Platba je považována za uskutečněnou jejím připsáním na účet prodávajícího nebo okamžikem přijetí platby v hotovosti, o čemž je prodávající povinen vystavit kupujícímu písemné potvrzení.

8. Výrobní zadání na objednávce, podklady

 1. Na objednávce musí být jasně zadána délková jednotka jednotlivých mír zboží, pokud délková míra není zadána, má se za to, že se jedná o míry v milimetrech
 2. Při zadání rozměrů výrobků se první udaný rozměr považuje za šířku a druhý udaný rozměr za výšku izolačního skla.
 3. U ornamentních skel se považuje hlavní směr vzoru souběžně s výškou tabule.
 4. Pokud není na objednávce označena pohledová strana skla, považuje prodávající za tuto stranu interiérovou, uváděnou jako pozici č.1, tj. sklo uvedené v zadání kupujícího na prvním místě.
 5. Pokud není na objednávce řádně označeno umístění ornamentu (jeho hrubé strany), má se za to, že prodávající má osadit IS tak, že se má tato hrubá strana ornamentálního skla umístit na pozici č.2, tedy v pozici interiérové s orientací hrubé strany ornamentálního skla dovnitř IS.
 6. Kupující musí v objednávce přesně stanovit konkrétní typ a tloušťku skel, šíři meziprostoru, plnění plynem, dělení vnitřních příček, požadovanou hodnotu U.
 7. Při atypickém tvaru IS musí kupující dodat nákres případně šablonu. Šablony musí být vyrobeny z tvrdých desek a pouze v měřítku 1:1.
 8. Prodávající neodpovídá za správnost parametrů požadovaných kupujícím. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé z důvodu nesprávnosti zadaných parametrů kupujícím na objednávce.
 9. Prodávající neručí za naprostou shodu vlastností dodaných skel u dodávek v různých časových intervalech ze stejného typu skel, vyrobených však v různých šaržích. (např. barevná odlišnost materiálů daná specifikem výroby plochého skla).
 10. Za materiál (např. vlastní sklo) dodaný kupujícím a za jeho následné zpracování, nenese prodávající žádnou odpovědnost nebo záruku.

9. Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v termínu dohodnutém v KS. Je li dodání zboží podmíněno splněním závazku kupujícího, jehož splnění má předcházet dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží až po splnění závazku kupujícího (např. předání šablon, úhrada faktur po splatnosti, upřesnění specifikace objednaného zboží).
 2. Dodáním zboží se rozumí umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě dodání.

10. Balení a uložení zboží

 1. Za standardní způsob balení se považuje uskladnění zboží na vratné přepravní stojany, kdy jednotlivá IS jsou mezi sebou navzájem proložena korkovými podložkami a IS jsou na stojanu připevněna upevňovacími pásky.
 2. Jiný způsob balení (nadstandardní balení) je kupující povinen uvést do objednávky a toto musí být zohledněno při uzavření KS. Cenu nadstandardního způsobu balení je potřeba samostatně dohodnout.
 3. Složení zboží z dopravního prostředku v dohodnutém místě a čase je povinen zabezpečit kupující na vlastní náklady a nebezpečí. Kupující je rovněž povinen na vlastní náklady a nebezpečí řádně zajistit vhodnou situaci v místě skládky zboží (např. zabezpečím vhodného přístupu, povolení vjezdu, atd.).
 4. Přepravní stojany nebo jiné dohodnuté balení zboží (dále jen obaly) jsou kupujícímu zapůjčeny jen pro účely přepravy, nejsou předmětem koupě, jejich předání kupujícímu je však ze strany prodávajícího evidováno. Po celou dobu držení obalů kupujícím tento ručí prodávajícímu za jejich případné poškození či ztrátu.
 5. Za poškození obalu nebo ztrátu některé z jeho součástí se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady za jeho opravu nebo jeho kompletaci ve výši podle prodávajícím předložené specifikace.
 6. Po složení přepravního stojanu se zbožím u kupujícího je nutné povolit fixační pásky natolik, aby IS nebyla vystavena jakémukoliv předpětí od fixace.
 7. Kupující je povinen skladovat dodané zboží mimo dosah přímého slunce (např. ve skladu, na venkovních prostranstvích s celodenním stínem nebo zajistit přeložení obou stran stojanu po ploše neprůhlednou deskou).
 8. Stojan s IS je nutné uložit na rovný podklad, aby nedocházelo k deformaci zatíženého stojanu a tím přenášení tlaku na uskladněná skla.

11. Záruka, reklamace, odpovědnost za vady zboží

 1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží základní záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
 1. Záruka zboží je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, manipulací a montáží dle všeobecně platných předpisů. Záruka nebude uznána, pokud byla vada výrobku způsobena kupujícím z jakéhokoliv důvodu, zejména porušením těchto zásad:
  1. při osazení IS do konstrukce je nutno zachovat do všech směrů příslušnými normami požadované distanční spáry,
  2. velikost IS nelze dodatečně upravovat,
  3. IS nesmí být v přímém styku s konstrukcí otvorového (např. okenního) rámu,
  4. otvorová konstrukce musí být dimenzována a ukotvena tak, aby se v provozu nedeformovala a tím nedocházelo k mechanickému namáhání IS,
  5. zasklívací drážka musí být vyčištěna, vysušena, odmaštěna a provedena dostatečně hluboká, aby zakryla distanční rámeček,
  6. zasklívací drážka musí být odvodněna a odvzdušněna, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu v uložení IS,
  7. šířka zasklívacích podložek musí být volena a podložky uloženy tak, aby obě skla byla podepřena současně a v žádném případě nedocházelo k přenosu tíhy skla do tmelu a rámečku,
  8. celoobvodové oboustranné zatmelení musí být trvale pružné, těsné, odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům,
  9. použitá tmelící hmota nesmí být agresivní, musí zabraňovat pronikání vlhkosti do prostoru drážky a musí mít dobrou přilnavost k materiálům, se kterými přijde do styku,
  10. ihned po montáži musí být odstraněny z IS nápisy, nálepky, apod.,
  11. nejmenší přípustná vzdálenost oboustranného zatmelení obvodu IS od topných těles je 30 cm proti ploše skla,
  12. je přípustné zasklívat pouze taková skla, jejichž vzhled je bez zjevných vad,
  13. pro zasklívání dvojskel v kombinaci se silikonem je důležité používat vždy neutrální silikon doporučený výrobcem pro tyto účely. Některé silikony mohou narušit konzistenci primárního butylového tmele.
 1. Každá reklamace výrobku musí být kupujícím uplatněna písemnou formou na adresu prodávajícího s popisem důvodu reklamace bezprostředně po zjištění vady, nejpozději však takto:
  • na množství, lom skla, škráby vnější nejpozději při převzetí zboží,
  • na zjevné vady – škráby uvnitř IS, jiný rozměr, chybné provedení aj. nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí,
  • na skryté vady nejpozději do konce záruční doby,
  • na vydané faktury – nejpozději před uplynutím doby splatnosti faktury.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávnění reklamace až po převzetí zboží, což je kupující povinen umožnit.
 1. Prodávající neuzná žádné reklamace a závady, pokud podmínky pro užití zboží nevyhovují technickým normám ČSN, resp. všeobecným montážním podmínkám, které jsou známy pro užití daného druhu zboží.
 1. Prodávající si může zvolit u uznané reklamace, jakým způsobem uspokojí nároky z vad a to dodáním náhradního či chybějícího zboží, opravou zboží nebo poskytnutím přiměřené slevy resp. odstraněním právních vad zboží.
 1. Prodávající není povinen uspokojovat nároky z vad zboží, u kterého je kupující v prodlení s platbou.
 1. V případě, že při výrobě zboží bude použit materiál či surovina dodaná kupujícím, nenese prodávající odpovědnost záruky za kvalitu dodávaného zboží.
 1. Za závadu se nepovažuje:

Výskyt interferencí – u izolačního dvojskla mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit.
Efekt dvojskel – izolační dvojsklo má uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty, tlaku vzduchu vznikají krátkodobé konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek. Kondenzace na vnějších plochách (rosení) – tvorba rosy na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou U, vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Orosení tabulí je podporováno omezenou cirkulací vzduchu, záclonami apod. U izolačního dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa případně námraza na venkovní straně skla tehdy, když je vnější vlhkost velice vysoká a teplota vzduchu je vyšší, než teplota povrchu tabule. Smáčivost skel – smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacích prostředků apod.. Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.
Izolační sklo s meziokenními příčkami – nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobeným změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí. Při nepříznivých vlivech okolí se mohou občas u příček vyskytnout klapavé zvuky.

12. Vlastnická práva, nebezpečí škody, náhrada škody

 1. Vlastnické právo k dodávanému zboží přejde na kupujícího až dnem úplného zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty prodávajícímu.
 2. Okamžikem dodání zboží přechází na kupujícího všechna rizika za poškození, ztrátu nebo zničení dodaného zboží.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy zejména v případě nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží kupujícím v dohodnutých hlavních případně náhradních termínech.
 4. Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením smluvní pokuty nebo úroků z prodlení. Odstoupí-li prodávající v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a dodacími podmínkami od smlouvy, nebude se při posuzování nároku na náhradu škody přihlížet k možnosti uskutečnit náhradní prodej předmětného zboží.

13. Povinnost mlčenlivosti, obchodní tajemství

 1. Obě smluvní strany jsou povinny zachovat naprostou mlčenlivost o obsahu smluvních a veškerých ostatních ujednáních mezi stranami, jakožto i o okolnostech konkrétních obchodních případů. Tyto informace tvoří obchodní tajemství prodávajícího.
 2. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na informace týkající se cen, vlastností zboží a materiálů, lhůt, technologie, atd..
 3. Kupující se zavazuje za všech okolností chránit dobrou pověst prodávajícího.

14. Sankční ujednání

 1. Za prodlení s dodáním zboží nebo prodlení s úhradou kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1% z ceny zboží za každý den prodlení.

15. Závěrečná ustanovení

 1. Odchylná ujednání obsažená v uzavřené kupní smlouvě nebo dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím v Individuálním ceníku mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená v těchto VOP, konkrétních uzavřených kupních smluv nebo v ceníku se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, příp. předpisů souvisejících.